Gilde 's-Hertogenbosch e.o.

JAARVERSLAG 2017

Voorwoord:
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten in het jaar 2017. Mede dankzij de inspanningen van alle vrijwilligers kunnen we vaststellen dat het weer een goed jaar is geweest.

Algemeen
Het algemene begrip Gilde stamt uit de middeleeuwen. Het waren vooral de ambachtslieden die gezamenlijk hun belangen behartigden en kennis en ervaring aan elkaar en leerlingen overdroegen.
In 2017 bestond de Stichting Gilde ’s-Hertogenbosch e.o. 30 jaar. In een gezamenlijke bijeenkomst voor de vrijwilligers en deelnemers is hieraan aandacht geschonken.

Doelstelling:
De doelstelling van het Gilde ’s-Hertogenbosch was en is het om niet overdragen van kennis, ervaring en vaardigheden door vrijwilligers aan personen, jong en oud en aan organisaties die daarom vragen.

Activiteiten
Het Gilde ’s-Hertogenbosch heeft 2 projecten op het gebied van taalvaardigheid om deze doelstelling te bereiken. Hiermee willen wij bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid van mensen die daaraan behoefte hebben in het sociale en maatschappelijk verkeer. Het Gilde heeft zich hiervoor verbonden met het Bossche Taalnetwerk.
De beide projecten zijn:

 • Taalcoaches
 • Samen Taal

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017:

 • Voorzitter: Suus de Jong
 • Secretaris: Joke Nijenhuis (tevens coördinator projecten)
 • Penningmeester: Wim Plasmeijer

Taalactiviteiten 2017

Bossche Taal Netwerk
In ’s-Hertogenbosch functioneert het Bossche Taalnetwerk. Het Gilde is één van de partners in het taalnetwerk.
Het Bossche Taal Netwerk heeft in 2017 in een aantal studiebijeenkomsten zich beraden op de toekomst van het Netwerk. Dit heeft geleid tot een document dat het College van Burgemeester en Wethouders in december 2017 als beleid heeft vastgesteld.
Kernbegrippen zijn voor de komende jaren: samenwerking tussen organisaties/ bondgenoten. Met elkaar ervoor zorgen dat mensen gewoon over laaggeletterdheid kunnen spreken zonder schaamte. Per jaar een aantal laaggeletterden uit ’s-Hertogenbosch bereiken en zo hun taal-, reken- of digitale vaardigheden te verbeteren.
Gilde ’s-Hertogenbosch levert graag een bijdrage aan het bereiken van de geformuleerde doelstelling.

 • Naast het bijwonen van de algemene vergaderingen van het Taalnetwerk participeert het Gilde actief in de werkgroep vrijwilligers van het netwerk.
 • Actieve deelname aan Week van de Alfabetisering en Festival van het Leren (begin september)
 • Vrijwilligers namen deel aan scholingsbijeenkomsten die binnen Het Taalhuis werden georganiseerd. (2 bijeenkomsten afgelopen jaar).
 • Gilde is lid van de stuurgroep.
 • Gilde leverde een lid voor de selectiecommissie bij de aanstelling van de nieuwe coördinator van het Netwerk.
 • De ruimte van het taalhuis in het bibliotheekgebouw wordt intensief gebruikt door de taalcoaches en hun taalmaatje.
 • Van het aanbod van de bibliotheek voor gratis bibliotheekpassen werd door 16 deelnemers gebruikt gemaakt.
 • Overdracht van Pastoraal Werk Boschveld heeft zijn beslag gekregen: 6 taalcoaches zijn onder de paraplu van het Gilde gaan werken en de heer R. Geuze van het pastoraal werk blijft deze groep begeleiden binnen Gilde structuur.

Gilde projecten

Taalcoaches
Deze activiteit is bedoeld voor mensen, die met een verblijfstatus in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De vrijwilligers (taalcoach) van het Gilde helpen door middel van conversatie de kennis van de Nederlandse taal te vergroten, zodat de integratie in onze samenleving gemakkelijker verloopt en de kansen op de participatieladder stijgen.

De deelnemers (taalmaatje) worden naar deze activiteit verwezen door verschillende organisaties zoals het Koning Willem 1 College, Sagenn, Divers, casemanagers van de gemeente, re-integratiebureaus en maatschappelijk werk. Ook via mond-tot-mondreclame melden anderstaligen zich aan. Vanuit andere partners binnen het Taalnetwerk in ’s-Hertogenbosch komen ook aanmeldingen.

De interesse voor een Taalcoach was dit jaar opnieuw groter dan voorgaande jaren. Hierdoor duurde het soms enige tijd voor er een vrijwilliger beschikbaar was voor de anderstaligen. Het is steeds van groot belang dat er een goede match gemaakt wordt tussen de vrijwilliger en de anderstalige om zo tot goede resultaten te komen. Een enkele kandidaat moet daarom even wachten
Er zijn nog deelnemers die op een match wachten, ongeveer 10. Er zijn ook taalcoaches die nog wachten op een match. Dat deze mensen niet aan elkaar gekoppeld zijn heeft te maken met het feit dat er verschillende verwachtingen zijn. Een match moet ‘kloppen’ om het werk effectief te kunnen doen zijn.

Aan het einde van het verslagjaar waren de volgende aantallen actief:

 • Totaalaantal taalcoaches 125 (voor beide trajecten)
 • Totaal aantal taalmaatje 217 (van wie een aantal geen begeleiding meer heeft)

In de loop van het jaar hebben 41 deelnemers hun traject afgerond. In 2017 heeft Het Gilde 139 personen bereikt voor het oefenen van de Nederlandse taal.

Naast de 2 coördinatoren zijn er 5 ondersteuners. Deze ondersteuners zijn na de koppeling van de taalcoach met het taalmaatje het directe aanspreekpunt. Zij zijn bovendien de linking pin tussen coördinator en taalcoach. Een aantal keren per jaar ontmoeten de ondersteuners en de coördinatoren elkaar in een bijeenkomst.
Aan het einde van het verslagjaar bleek dat er behoefte bestond aan uitbreiding van het aantal ondersteuners gezien het groeiend aantal koppels dat actief was en vanwege vertrek van enkele ondersteuners.

Ten behoeve van nieuwe taalcoaches en taalmaatjes zijn Informatiebladen opgesteld . Hierin zijn de procedures en organisatie van ons project beschreven.

Samen Taal
De Gilde-vrijwilligers helpen op het Koning Willem I College en bij Sagenn (commerciële taalaanbieder) bij taallessen aan anderstaligen.
In Samen Taal werkten het gehele jaar 2017 gemiddeld 25 vrijwilligers. Zij waren 40 weken (het hele schooljaar) in groepen van gemiddeld 25 deelnemers actief.

Vrijwilligers

 • Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 • In 2017 werden 4 digitale Nieuwsbrieven aan de vrijwilligers verzonden
 • Deskundigheidsbevordering werd binnen het Netwerk georganiseerd: onze vrijwilligers namen deel aan 2 workshops.
 • In het kader van het 30-jarig bestaan werd op zondagmiddag 29 oktober een bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers en deelnemers. Deze geanimeerde middag werd door bijna 60 personen bezocht. De Bibliotheek verzorgde een workshop voor de taalcoaches terwijl de taalmaatjes in groepjes ervaringen uitwisselden een presentatie voor de hele groep voorbereiden.
 • Vrijwilliger Floor van de Stoop ontving een Koninklijke onderscheiding o.a. voor zijn grote en langdurige inzet als taalcoach.

Bestuursactiviteiten:

 • In 2017 zijn er enkele mutaties geweest in de bestuurssamenstelling. Marieke Abels heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Wim Plasmeijer. Gerda Koller, bestuurslid en coördinator nam in de loop van het verslagjaar afscheid.
 • Bestuurssamenstelling: besloten werd om naast het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, voor het praktische werk voor de beide projecten het team van coördinatoren en ondersteuners uit te breiden. Aan het einde van het verslagjaar was dat nog niet helemaal gelukt.
 • Alle bijeenkomsten van het Taalnetwerk zijn bijgewoond.
 • Het Lief en leed beleid met betrekking tot onze vrijwilligers is vastgelegd.
 • Het Huishoudelijk reglement werd geactualiseerd.
 • In 2017 kwam het bestuur in 10 vergaderingen bij elkaar.
 • Het bestuur ondertekende het convenant van het Netwerk tegen Armoede.
 • Financiën: de door de gemeente ’s-Hertogenbosch toegekende subsidie was toereikend om de activiteiten in 2017 mogelijk te maken.

Financieel verslag
De exploitatie van de stichting sluit met een tekort van € 219.85. Dit tekort is ruim €550.00 lager dan begroot. Het eigen vermogen van de stichting komt hiermee op € 2471.14. Het bestuur streeft naar een eigen vermogen van minimaal € 2000. Dat is nodig om eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
Om het begrote tekort te beperken en om een aantal niet begrote kosten te kunnen dekken (o.a. jubileum en reiskosten) heeft het bestuur noodgedwongen afgezien van de vergoeding voor de vrijwilligers. In het subsidieverzoek voor 2019 heeft het bestuur hier een bedrag voor opgenomen, zonder de grote inzet van onze vrijwilligers kunnen onze projecten niet worden uitgevoerd. Het team van vrijwilligers is van cruciaal belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht van de gemeente aan Gilde ’s Hertogenbosch.
Dankzij een gift van de Rotary ’s-Hertogenbosch konden twee verouderde laptops worden vervangen. De “oude ”laptops hebben een bestemming gekregen via het Computerhuis van Humanitas.
Het bestuur heeft besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 investeringen lager dan € 1000,00 niet meer te activeren maar direct ten laste van de exploitatie te brengen. Daarom zijn er in deze jaarrekening geen afschrijvingen opgenomen.
Het bestuur dankt al de vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om de doelstellingen ook in 2017 tot een groot succes te maken.