Gilde 's-Hertogenbosch e.o.

BELEIDSPLAN 2015-2018

Algemeen
Het begrip Gilde stamt uit de middeleeuwen.
Het waren vooral de ambachtslieden die gezamenlijk de belangen behartigden en kennis en ervaring aan elkaar overdroegen.

Doelstelling
De doelstelling van het Gilde was en is het gratis overdragen van kennis, ervaring en vaardigheden van de aangesloten vrijwilligers aan personen, jong en oud., die daar behoefte aan hebben.
Uniek aan het Gilde is, dat het een organisatie is, die volledig draait op vrijwilligers.

Beleidskeuze:
Het Gilde ’s-Hertogenbosch e.o. heeft ervoor gekozen om alleen additioneel te werken t.o.v. andere organisaties die werkzaam zijn op maatschappelijk gebied. Dit is ook de reden dat het Gilde gestopt is met het geven van cursussen. Andere organisaties geven deze cursussen ook.

Op dit moment is gekozen voor het overdragen van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van taal. Deze keuze is gemaakt omdat:

  1. Er veel behoefte is aan ondersteuning op taalgebied, zowel bij anderstaligen (hoog en laagopgeleid) als bij autochtone laaggeletterden. Het is maatschappelijk relevant om aan deze behoefte te voldoen.
  2. Het Gilde deel uitmaakt van het Taalnetwerk ’s-Hertogenbosch en hierdoor de focus op taal is versterkt en de mogelijkheden tot samenwerking met andere aanbieders is vergroot.

Het Gilde blijft de maatschappelijke ontwikkelingen volgen. Mochten zich in deze beleidsperiode andere maatschappelijk relevante vragen voordoen, dan kan het Gilde besluiten daarop in te spelen.
Het Gilde heeft een tweetal projecten op het gebied van taal. Zij worden, zoals hieronder beschreven, verder uitgebouwd.

Projecten:

SamenTaal:
Gilde-vrijwilligers helpen op de Brede Bossche Scholen (BBS), op het Koning Willem I College en in het Taalnetwerk bij taallessen aan anderstaligen.
Het project loopt goed en gaat onder dezelfde conditie door. Er is geen reden tot veranderen.
De vrijwilligers SamenTaal melden zich aan bij het Gilde en de coördinator Samen Taal verzorgt samen met de coördinator op het KWI-C de plaatsing in de verschillende groepen Gilde-vrijwilligers helpen nog niet bij groepen van laaggeletterde autochtonen. Het streven is om in deze beleidsperiode ook bij deze groepen actief te gaan participeren.

Taalmaatjes: deelnemers en vrijwilligers
‘Taalmaatjes’ is een project waarbij het eerste doel is de spreekvaardigheid in het Nederlands en de redzaamheid van anderstaligen te vergroten. Dit gebeurt door de inzet van vrijwilligers, die 1 op 1, bij de deelnemers thuis langs gaan om te praten en eventueel op pad te gaan in de wijk of in de stad.
Begin 2015 zijn 70 deelnemers en 55 vrijwilligers betrokken bij taalondersteuning, die op verschillende niveaus en terreinen vorm krijgt. De vrijwilligers worden geworven, gekoppeld aan een deelnemer en desgewenst getraind door de coördinator van Gilde.
De coördinator van Gilde bekijkt per deelnemer bij de start in welk traject hij/zij thuishoort. Bij elk traject hoort een andere vorm van taalondersteuning. Gilde verwijst deelnemers door naar andere instanties wanneer hun taalniveau hoog genoeg is.
Om binnen het project ‘Taalmaatjes’ aan deelnemers en vrijwilligers duidelijkheid te geven over verwachtingen en mogelijkheden, onderscheidt Gilde drie vormen van redzaamheid, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal.
Elke vorm van redzaamheid kent zijn eigen traject:

  1. De deelnemer heeft de Nederlandse taal nodig voor sociale redzaamheid. De inhoud van dit traject is dat de deelnemer met behulp van de vrijwilliger zijn woordenschat uitbreidt en Nederlands spreekt en begrijpt in zijn dagelijks leven. Het accent ligt op taalvaardig zijn tijdens contacten met mensen in de buurt en bij instanties als het wijkplein of op de school van kinderen of bij de huisarts;
  2. De deelnemer heeft de Nederlandse taal nodig voor maatschappelijke redzaamheid. De inhoud van dit traject is dat de sociaal redzame deelnemer met behulp van de vrijwilliger bezig is met het verwerven van taal die nodig is en verkennen van mogelijkheden om actief te worden als vrijwilliger of het innemen van een Taalervaringsplaats;
  3. De deelnemer heeft de Nederlandse taal nodig voor professionele redzaamheid. De inhoud van dit traject is dat de deelnemer met behulp van de vrijwilliger oefent met taalvaardig functioneren op de beroepsopleiding en de werkvloer. Om de deelnemers te bereiken en te ondersteunen zal voor dit traject samenwerking worden onderzocht met Weener XL en het bedrijfsleven.

De organisatie van dit project is aangepast om de continuïteit te waarborgen. De coördinator wordt bijgestaan door 6 ondersteuners, die elk weer 8-10 vrijwilligers begeleiden.

Nieuwe taalactiviteiten
Het Gilde streeft ernaar om in deze beleidsperiode nieuwe taalactiviteiten op te zetten, die de bestaande taalactivteiten ondersteunen.
Hierbij wordt gedacht aan:

  • Conversatie door de anderstalige met autochtonen in de moedertaal van de anderstalige. De anderstalige zet zich zo in als vrijwilliger, leert meer Nederlanders kennen en kan daardoor zijn sociale netwerk uitbreiden
  • Ontmoetingsplaats creëren waar anderstaligen en vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen delen
  • Opsporen van hiaten in het taalaanbod en deze samen met andere in het Taalnetwerk oplossen.
  • Maatjes project voor laaggeletterden om te helpen bij het leren lezen en schrijven.

Tot slot
Het Gilde wil gratis kennis, kunde en ervaring overdragen op het terrein van maatschappelijk relevante problemen/vragen. In een steeds veranderende maatschappij kunnen er vragen om hulp ontstaan, die nu nog onbekend zijn. Het Gilde blijft alert op dit soort vragen.