Gilde 's-Hertogenbosch e.o.

Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016

Voorwoord:
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het jaar 2016. Mede dankzij de inspanningen van alle vrijwilligers kunnen we vaststellen dat het weer een goed jaar is geweest.

Algemeen.
Het algemene begrip Gilde stamt uit de middeleeuwen. Het waren vooral de ambachtslieden die gezamenlijk hun belangen behartigden en kennis en ervaring aan elkaar en leerlingen overdroegen.

Doelstelling:
De doelstelling van het Gilde ’s Hertogenbosch was en is het om niet overdragen van kennis, ervaring en vaardigheden door vrijwilligers aan personen, jong en oud en aan organisaties die daarom vragen.

Activiteiten:
Het Gilde ’s Hertogenbosch heeft ervoor gekozen 2 activiteiten te ontplooien om de doelstelling te bereiken. Hiermee willen wij bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid van mensen die daaraan behoefte hebben in het sociale en maatschappelijk verkeer. Het Gilde heeft zich hiervoor verbonden met het Bossche Taalnetwerk.

De beide projecten zijn:

 • Taalcoaches (voorheen taalmaatjes)
 • Samen Taal

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016:

 • Voorzitter: Suus de Jong
 • Secretaris: Joke Nijenhuis
 • Penningmeester: Marieke Abels
 • Bestuurslid: Gerda Koller

Taalactiviteiten 2016

Bossche Taal Netwerk
In ’s-Hertogenbosch functioneert het Bossche Taalnetwerk. Het Gilde is één van de 8 organisaties in het taalnetwerk.
Het Bossche Taalnetwerk heeft als doelstelling in alle wijken gratis lessen Nederlands en/of taal ondersteunende activiteiten aan te bieden aan iedereen van 18 jaar en ouder, die daaraan behoefte heeft. In 2016 is deze samenwerking verder uitgewerkt en geconsolideerd.
Naast het bijwonen van de algemene vergaderingen van het Taalnetwerk participeert het Gilde actief in de werkgroep vrijwilligers van het netwerk.
Taalhuis: De taalcoördinatoren van het Gilde voeren regelmatig overleg met de coördinator van het taalhuis. De ruimte van het taalhuis in het bibliotheekgebouw wordt intensief gebruikt door de taalcoaches en hun taalmaatje.
Vanuit het Netwerk zijn kaarten ontwikkeld met alle contactgegevens van de partners van het Netwerk. Deze kaarten zijn op vele plekken in de stad beschikbaar.

Gilde projecten

Taalcoaches (voorheen Taalmaatje)
Deze activiteit is bedoeld voor mensen, die met een verblijfstatus in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De vrijwilligers (taalcoach) van het Gilde helpen door middel van conversatie de kennis van de Nederlandse taal te vergroten, zodat de integratie in onze samenleving gemakkelijker verloopt en de kansen op de participatieladder stijgen.

De deelnemers (taalmaatje) worden naar deze activiteit verwezen door verschillende organisaties zoals het Koning Willem 1 College, Divers, casemanagers van de gemeente, re-integratiebureaus en maatschappelijk werk. Ook via mond-tot-mondreclame melden anderstaligen zich aan. Vanuit het Taalnetwerk in ’s-Hertogenbosch komen ook veel aanmeldingen.

De interesse voor een Taalcoach was dit jaar opnieuw groter dan voorgaande jaren. Hierdoor duurde het soms enige tijd voor er een vrijwilliger beschikbaar was voor de anderstaligen. In de laatste maanden van het jaar zijn er veel nieuwe vrijwilligers bij gekomen, zodat de wachtlijst grotendeels is weggewerkt.
Het is steeds van belang dat er een goede match gemaakt wordt tussen de vrijwilliger en de anderstalige om zo tot goede resultaten te komen. Een enkele kandidaat moet daarom nog even wachten.
Aan het einde van het verslagjaar waren de volgende aantallen actief:
Totaal aantal taalcoaches/aanbieders: 97
Totaal aantal deelnemers/aanvragers: 98 .
In de loop van het jaar hebben 41 deelnemers hun traject afgerond. In 2016 heet Het Gilde 139 personen bereikt voor het oefenen van de Nederlandse taal.

De ingezette organisatieverandering van de activiteit taalcoaches is verder vormgegeven. Naast de 2 coördinatoren zijn er 5 ondersteuners. Zij zijn na de koppeling van de taalcoach met de deelnemer het directe aanspreekpunt. Zij zijn bovendien de linking pin tussen coördinator en taalcoach. Een aantal keren per jaar ontmoeten de ondersteuners en de coördinatoren elkaar in een bijeenkomst.
Aan het einde van het verslagjaar bleek dat er behoefte bestond aan uitbreiding van het aantal ondersteuners gezien het groeiend aantal koppels dat actief was.

Samen Taal
De Gilde-vrijwilligers helpen op het Koning Willem I College en in het Taalnetwerk bij taallessen aan anderstaligen.
In Samen Taal werkten het gehele jaar 2016 gemiddeld 23 vrijwilligers. Zij waren 40 weken (het hele schooljaar) in groepen van gemiddeld 25 deelnemers actief op het Koning Willem I College en op andere plaatsen. De contacten met het KWIC zijn geïntensiveerd, de samenwerking en de organisatie lopen uitstekend.

Vrijwilligers

 • Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeente ’s Hertogenbosch.
 • De overeenkomst tussen de vrijwilliger en Het Gilde is geactualiseerd.
 • Deskundigheidsbevordering werd binnen het Netwerk georganiseerd: In mei was dit een bijeenkomst over poëzie als inspiratiebron voor taalvrijwilligers. In september was het een kennismaking met het Taalhuis in de bibliotheek.
 • Er zijn door de taalcoördinatoren bijeenkomsten van het landelijk project Het begint met Taal bijgewoond.
 • Het Gilde heeft een Taalwerkplan samengesteld ter ondersteuning van de taalcoach in het gesprek met hun taalmaatje: hierin zijn, naast enige achtergrondinformatie, voorbeelden voor gespreksonderwerpen opgenomen.
 • In december is de door het Gilde georganiseerde vrijwilligersavond door bijna 40 personen bezocht; naast het voorstellen van de nieuwe bestuursleden stond de presentatie van het taalwerkplan op de agenda. Tevens was er ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Bestuursactiviteiten:

 • In 2016 zijn er enkele mutaties geweest in de bestuurssamenstelling. De taakverdelingen zijn opnieuw bezien en enkele administratieve procedures herijkt.
 • Het overleg met de Brabantse en Zeeuwse Gilden is 1x bijgewoond.
 • Alle 6 bijeenkomsten van het Taalnetwerk zijn bijgewoond.
 • Medio december heeft het bestuur samen met de bibliotheek de ontvangst van 2e kamerlid mevrouw Hanke Bruins Slot (CDA) voorbereid en uitgevoerd.
 • Financiën: de door de gemeente ’s-Hertogenbosch toegekende subsidie was toereikend om de activiteiten in 2016 mogelijk te maken.

Het bestuur dankt al de vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om de doelstellingen van 2016 tot een groot succes te maken.